Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Bèta testing

Het testen van software door een geselecteerd aantal externe klanten van het bedrijf waar het programma is ontwikkeld.

Bèta-release

Eerste versie van een softwareprogramma, die aan geselecteerde klanten wordt verstrekt om de software uit te proberen. De bèta-testers koppelen hun ervaringen terug naar de software-ontwikkelaar.

Bèta-tester

Iemand die een bèta-versie uitprobeert en bekritiseert.

Bèta-versie

Een nog niet-definitieve versie van een bepaald programma. Ze wordt meestal gratis in beperkte kring verspreid, met de bedoeling het programma grondig te laten testen, zodat eventuele bugs tijdig worden ontdekt.

Bang on

Een poging om nieuwe hardware of software te laten 'crashen'. Als deze na zo'n poging nog steeds werkt, is die vermoedelijk goed genoeg om op de markt te brengen.

Baseline

De baseline beschrijft de huidige systeemopbouw van zowel hardware - ondermeer systemen, schijven, netwerken en werkplekken, de gebruikte software en applicaties, als middels interviews met gebruikers verkregen informatie over het gebruik ervan. Het opstellen van een baseline is een arbeidsintensieve handeling die echter wel leidt tot een gedegen omschrijving van de hele omgeving. De praktijk leert dat alleen al het opstellen van een baseline bevorderlijk werkt voor alle betrokken partij; kennis en inzicht worden door het onderzoek vergroot.

Bedrijfszekerheid

De mate waarin een systeem geen last heeft van storingen.

Beheerbaarheid

De mate van een systeem om in operationele staat te brengen en te houden.

Belangenmatrix

Matrix die wordt opgesteld om tot een teststrategie te komen. Hierin wordt het relatieve belang weergegeven van de ondertekende systeemdelen en de kwaliteiteigenschappen (Q-eigenschappen). Daarnaast wordt aangegeven in welke mate de combinatie van een systeemdeel en een kwaliteiteigenschap van toepassing is.

Benchmark

Vergelijkingsmethode om verschillende systemen enigszins met elkaar te kunnen vergelijken.

Benchmarking

Een methodiek waarmee een antwoord kan worden gegeven op vragen die betrekking hebben op het prestatieniveau en de concurrentiepositie. Benchmarking wordt gedefinieerd als een continu proces waarbij eigen producten, diensten en methoden worden vergeleken met de beste concurrenten of met bedrijven die als marktleider worden beschouwd.

Benchmarking grondlegger

Xerox wordt beschouwd als de grondlegger van de huidige benchmark-techniek. Deze onderneming werd eind jaren zeventig op de wereldmarkt van kopieermachines geconfronteerd met sterke concurrentie van Japanse bedrijven. Als reactie ontwikkelde het bedrijf een geheel nieuwe benadering om de opgelopen achterstand op de Japanners in te halen. Deze benadering was gebaseerd op het idee dat ondernemingen van elkaar kunnen leren, ongeacht de vraag of ze in dezelfde branche opereren. Door processen die binnen de organisatie plaatsvinden te vergelijken met gelijksoortige processen bij andere ondernemingen, zo was de gedachte, moet het mogelijk zijn om tot verbeteringen te komen. De uitvoering van dit concept heeft ertoe geleid dat Xerox inderdaad de opgelopen achterstand heeft ingehaald.

Benchmarking stappenplan

Bij een benchmarkingproject worden tien stappen doorlopen.

 1. Bepaal punten van onderzoek (rollen, processen, producten, activiteiten, etcetera).
 2. Zoek naar benchmarkingpartners, al dan niet binnen eigen bedrijf/concern.
 3. Definieer een aantal 'prestatie-indicatoren', dat wil zeggen de ratio's die de prestatie op de onderzoekspunten tot uitdrukking brengen.
 4. Bepaal de eigen "prestatiescore'.
 5. Vergaar externe informatie. Bijvoorbeeld door de benchmarkingpartners hun prestatiescores te laten bepalen op de gedefinieerde indicatoren of door bedrijfsbezoeken, telefonische enquêtes, inhuren van consultants.
 6. Geef de verzamelde gegevens door aan de benchmarkingpartners.
 7. Analyseer de informatie en benchmarkresultaten.
 8. Formuleer een actieplan, gebaseerd op de bevindingen.
 9. Implementeer de geformuleerde acties.
 10. Meet de resultaten, bijvoorbeeld door een nieuw benchmarkingproject.

Beoordelingsgroep

De groep die beslist over de afhandeling van de bevindingen uit de GFT (Geïntegreerde Functionele Test), de AFS (Acceptatie Functioneel Systeem) en de PPT (PréProductie Test).

BERT

 • Bit Error Rate Test
Test die gedaan wordt over een communicatiekanaal om de BER te bepalen.

Beslissingstabel

Techniek waarbij op basis van de specificaties testgevallen worden opgesteld. De condities en de acties uit de specificatie worden in een tabel weergegeven. Vervolgens worden alle mogelijke combinaties van de condities uitgewerkt en in kolommen weergegeven. Per kolom wordt aangegeven welke actie(s) van toepassing is/zijn. Deze techniek richt zich op de volledigheid en juistheid van de werking. Iedere kolom is een (logisch) testgeval.

Beta

 • Betaware
 • Beta-versie
Een van de laatste testversies voor software, voordat het software op de markt komt. Een Beta-versie kan nog wel fouten en bugs bevatten. Deze fouten en / of bugs moeten bij de uiteindelijke versie ( final version) uit het produkt zijn.

Beta Release Candidate

Versie van een softwareproduct dat op het punt staat de titel bèta te ontvangen. Het gaat dus nog niet om de echte bèta-versie van het product. Wanneer we bijvoorbeeld over Beta 2 Release Candidate spreken, hebben we het over de versie die weinig tot niets zal afwijken van bèta 2.

Beveiliging

De zekerheid dat de mutatie van gegevens of deze te raadplegen door alleen de personen die daarvoor geautoriseerd zijn (bevoegd).

Bevinding

 • Defect
Term binnen testtools voor een gesignaleerd vermeend gebrek of onduidelijkheid in de testbasis, het testontwerp of het testobject.

Black-box test

Test die gebaseerd is op een analyse van de specificaties van het informatiesysteem, zonder kennis van de interne werking. Tijdens de black-box test wordt het systeem beschouwd zoals het in de praktijk wordt gebruikt. De test is voornamelijk gericht op de functionele specificaties en de kwaliteiteisen die eraan gesteld zijn.

Blackbox test

Een test waarbij het systeem wordt getest op de werking, zonder daarbij kennis te hebben van het object zelf.

Boundary Scan Test

Een controlefunctie volgens IEEE 1149.1 die met behulp van testcellen en een testroute de seriële invoer en uitvoer van testgegevens en testresultaten mogelijk maakt. De Boundary Scan Test concentreert zich op een beperkte testopdrachtenset om verschillende controles van kaartverbindingen en chips uit te voeren.

Breakoutbox

Tester van bijvoorbeeld de pinnen van een modemverbinding, kabel en/of dataverbindingen. Bij dit apparaat worden niet alle pinnen niet met elkaar verbonden (of mogen). Er wordt gebruik gemaakt van LED's.

Bruikbaarheid

Service Level-begrip. De mate waarin de applicatie de gewenste functionaliteit heeft om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. De norm voor de bruikbaarheid van de dienst wordt weergegeven als een percentage van het aantal storingen dat binnen een bepaalde tijdsduur is opgelost, ten opzichte van het totale aantal storingen. Deze norm wordt geacht bereikt te zijn wanneer wordt vastgesteld dat de tijd die verloopt tussen de start van een storing en het opnieuw beschikbaar komen van de betreffende dienst, blijft binnen de bij die dienst genoemde karakteristiek.

Bruikbaarheidstest

Test voor het bepalen dat een systeem voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Vaak wordt de test al bij het opleveren van het prototype uitgevoerd.

Bulletproof

Wordt gezegd van software die zware testen met succes heeft doorstaan.

Burn-in

Testprocedure waarbij nieuwe computers alvorens de fabriek te verlaten een lange tijd in werking worden gesteld, om eventuele fabricagefouten tijdig op te sporen.