ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Pareto-analyse

Een methode van onderzoek waarbij alle factoren die bijdragen tot een bepaalde gebeurtenis (fout) worden gerangschikt naar hun relatieve waarde. Dit heeft als doel dat men zich bij verder onderzoek kan beperken tot de belangrijkste factoren (ITIL).

Perfectief onderhoud

Verhogen van het kwaliteitsniveau. Planbaar onderhoud, dat wordt uitgevoerd door de vaste bemanning, een onderhoudsteam en/of op projectbasis. Ontstaat op verzoek van de gebruiker.

Planbaar onderhoud

Het aanpassen van een informatiesysteem aan een gewijzigde omgeving. Planbaar onderhoud kan bijvoorbeeld plaatsvinden naar aanleiding van wetswijzigingen, veranderingen in hardware-omgeving, veranderde wensen ten aanzien van de functionaliteit of ten behoeve van verbetering van gebruikersvriendelijkheid, onderhoudbaarheid of exploiteerbaarheid.

Planning & Control

Het proces met als doelstelling: ervoor zorgen dat de afgesproken dienstverlening gerealiseerd wordt met de juiste capaciteit en eventuele oplevertijd door de juiste inzet van (mens)capaciteit op de juiste tijdstippen.

Preventief onderhoud

Verbeteren van de onderhoudbaarheid of exploiteerbaarheid. Het gaat om planbaar onderhoud, dat ontstaat op verzoek van Projectleider/beheerteam.

Prioriteit

De relatieve waardering van een activiteit ten opzichte van andere activiteiten. Eigenschap van vooraf te gaan aan of voorrang te hebben boven iets of iemand anders. (ITIL).

Probleem

  • Problem
Een conditie van de IT infrastructuur geļæ½dentificeerd uit incidenten met overeenkomstige symptonen, of een significant incident, indicatief voor een fout waarvan de oorzaak nog onbekend is.
Benadering van problemen.
Benadering van problemen.

Probleembeheer

  • Problem Control
Het achterhalen en wegnemen van fouten in de infrastructuur.

Probleemdiagnose

De handelingen die leiden tot het onderkennen van een fout, het lokaliseren van de storing en het vaststellen van de oorzaak. (ITIL).

Productiecontrole

Het maken van afspraken over de uit te voeren gegevensverwerking en alle werkzaamheden die nodig zijn om de resultaten van de gegevensverwerking te controleren. Afwijkingen of problemen moeten worden verholpen, wat ook onder productiecontrole valt.

Programmatuur item

  • Software Item
Een logisch geheel van systeem- of toepassingsprogrammatuur, indien mogelijk in de vorm van broncode, plus de daarbij behorende documentatie.

Programmatuur-uitgave

  • Release
Het geheel van nieuwe, gewijzigde of bestaande programmatuur items dat op een moment beschikbaar wordt gemaakt voor exploitatie.

Programmatuurbeheer en distributie

  • Software Control & Distribution
Het zekerstellen van alle programmatuur en ervoor zorgen dat alleen geteste en juiste versies van geautoriseerde programmatuur beschikbaar worden gesteld voor exploitatie.

Programmatuurbibliotheek

  • DSL
  • Definitive Software Library
De verzameling van alle versies van programmatuur die door systeemontwikkeling of externe leveracier zijn overgedragen voor exploitatie. De programma's worden in definitieve, geteste vorm vastgelegd.