ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

ICT Developments Strategy

Het proces waarin nieuwe technologische ontwikkelingen worden gevolgd en getoetst. Dit proces bekijkt welke ICT-ontwikkelingen interessant kunnen zijn voor de organisatie en de informatievoorziening van de organisatie. Primair speelt hierbij de 'applicati

ICT Portfolio Management

Het proces dat als doel heeft een optimale co�rdinatie te verzorgen ten aanzien van de grotere investeringen en veranderingen in de verschillende objecten in de informatievoorziening. Het proces brengt de betekenis en de performance van de verschillende applicaties voor de gebruikersorganisaties in kaart, vertaalt het bedrijfsbeleid naar de verschillende objecten in de informatievoorziening en bepaalt op basis daarvan een strategie voor de toekomst van de objecten in de ICT-Portfolio.

ICT-infrastructuur

Het geheel van technologische componenten, systeem- en toepassingssoftware, procedures en documentatie dat nodig is voor het beschikbaar stellen van een of meer informatiesystemen.

Impact

De impact van een service-call staat voor de gevolgen die een service-call voor de gebruikers heeft. Binnen Incident Management wordt vastgesteld of een service-call al dan niet gevolgen voor de klant heeft gehad.

Impact Analysis

  • Impactanalyse
Een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij een studie wordt verricht naar de uitwerking die een fout kan hebben op de overige delen van de configuratie en de gevolgen daarvan voor het dienstenniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de kans op optreden van de fout en de ernst van de fout.

Implementation

  • Implementatie
  • Invoeren
Het proces dat alle activiteiten omvat die uitgevoerd moeten worden teneinde de wijzigingsvoorstellen uit Change Management te effectueren voor gebruik en gegevensverwerking. De doelstelling achter Implementation is het invullen van de noodzakelijke randv

Incident

Elke gebeurtenis afwijkend van de (verwachte) standaardwerking van een systeem. Het heeft invloed op dit systeem hoewel deze invloed klein of zelfs transparant kan zijn voor de gebruiker van dit systeem. Na het incident vertoont het object een fout. Een incident is dus een gebeurtenis in tegenstelling tot een fout, die een toestand weergeeft. (ITIL).

Incident Management

  • Incidentbeheer
Het proces dat de primaire afhandeling van vragen, wensen en verstoringen verzorgt, inclusief de communicatie van en naar gebruikers en functioneel beheer. Incident Management regelt dus de afhandeling van vragen en incidenten. Het omvat derhalve ook een belangrijk deel van de activiteiten van een servicedesk.

Incidentele opdracht

Een ad-hoc aanvraag voor het uitvoeren van een productierun, het maken van een overzicht, het installeren van een nieuw softwarepakket, etc. binnen de kaders van de overeengekomen dienstverlening.

Informatievraag

Een melding die louter door het beantwoorden ervan kan worden afgedaan. Er hoeft geen actie te worden uitgevoerd of er volgen geen directe wijzigingen op in de infrastructuur of de applicatie. Herhaalde vragen over een bepaald onderwerp kunnen wel leiden

Interne responstijd

Service Level begrip. De norm voor de interne responstijd van de dienst wordt weergegeven als de maximaal toelaatbare wachttijd / verwerkingstijd binnen de computerinstallatie. Door bij deze interne responstijd aanvullende elementen van het externe verwer

ISO 8402

Kwaliteit. Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften. (ITIL).

IT infrastructuur

Het geheel van technologische componenten, systeem- en toepassingssoftware, procedures en documentatie benodigd voor het beschikbaar stellen van een of meerdere Informatiesyste(e)m(en). (ITIL).

IT-infrastructuur

Het geheel van technologische componenten, systeem- en toepassingsprogrammatuur, procedures en documentatie, benodigd voor het beschikbaar stellen van een of meer informatiesystemen. (ITIL).

IT-organization

  • IT-dienstenorganisatie
Een organisatorische eenheid die IT-diensten aanbiedt, levert en ondersteunt. Een interne aanbieder van IT-diensten wordt meestal IT-afdeling genoemd, een externe aanbieder meestel IT-dienstverlener. (ITIL).

IT-services

  • IT-dienstverlening
  • IT-service.
  • IT-service management
Het totaal van beheer en exploitatie van de IT-infrastructuur. (ITIL).

ITIL

  • Information Technology Infrastructure Library
Een methode voor het systematisch beheren van de IT infrastructuur. De methode gaat uit van het duidelijk indelen en vastleggen van processen die een rol spelen bij het beheer van de infrastructuren van een IT-systeem.