ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Calamiteit

 • Disaster
Een ongeplande situatie waarbij verwacht wordt dat de duur van het niet beschikbaar zijn van een of meer IT-diensten afgesproken drempelwaarden zal overschrijden. (ITIL).

Calamiteitenbeheersing

 • Contingency planning
 • Business continuity planning
 • Disaster recovery planning
Het proces dat zorgt voor afdoende technische, financiële en organisatorische voorzieningen ten behoeve van het waarborgen van de in de overeengekomen continuļæ½teit van de IT-dienstverlening bij calamiteiten. (ITIL).

Call

Een probleem (incident) gedeponeerd bij de helpdesk.

Call centers

Een bedrijfs(onderdeel) dat telefonische reacties verwerkt, bijvoorbeeld een helpdesk.

Capaciteitsbeheer

 • Capacity management
Het proces dat, ten behoeve van de met de opdrachtgever overeengekomen prestaties, zorg draagt voor een optimale inzet van IT-middelen. (ITIL).

CBDB detailleringsniveau

CI Level (ITIL). Het laagste niveau waarop nog uniek identificeerbare items onderscheiden worden.

Change

 • Wijziging
Elke handeling die leidt tot een nieuwe status van een of meer configuratie-items (ITIL).

Change Advisory Board

 • Wijzigingscommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor beoordeling en planning van alle wijzigingen van meer dan geringe omvang. Alle betrokkenen en belanghebbenden zijn hierin vertegenwoordigd, zodat het hele wijzigingstraject beoordeeld en gepland kan worden (ITIL).

Change Management

 • Wijzigingsbeheer
Het zodanig uit (laten) voeren van wijzigingen dat verstoringen en afwijkingen van het dienstenniveau als gevolg van deze wijzigingen zo min mogelijk voorkomen. Hiertoe wordt erop toegezien dat beproefde methoden en technieken gebruikt worden voor de voorbereiding, bouw, test en implementatie van nieuwe of gewijzigde Configuratie Items (CI's).

Charging

 • Kostenverrekening
Het verrekenen van de kosten van IT-dienstverlening met de opdrachtgever tegen al dan niet marktconforme tarieven. (ITIL).

CI

 • Configuration Item
ITIL-term: een component die deel uitmaakt van of direct gerelateerd is aan de IT infrastructuur zoals documentatie. Een eenheid kan zowel zaken als functies betreffen (of beide) en in bepaalde gevallen ook mensen. Een aantal eenheden, bijvoorbeeld een populatie van eenheden of een samengestelde groep van eenheden, kan zelf ook weer als een eenheid worden beschouwd.

CI Level

ITIL-term voor CDDB detailleringsniveau. Het laagste nieveau waarop nog uniek identificeerbare items onderscheiden worden.

Classificatie

Waarderende ordening op basis van categorie, impact en urgentie. Kan ondersteunend gebruikt worden aan prioriteitsbepaling (ITIL).

CMDB

 • Configuration Management Database
De gegevensverzameling waarin informatie met betrekking tot de Configuration Items (CI's) wordt vastgelegd en beheerd (ITIL).

Configuratiebeheer

 • Configuration Management
Het proces dat alle componenten van de IT-infrastructuur (de automatiseringsmiddelen) en de daaraan gerelateerde documentatie onder controle brengt ter ondersteuning van de overige Service Management-processen (in het bijzonder Incident Management, Problem Management en Change Management) om tegen gerechtvaardigde kosten kwalitatieve diensten te realiseren in de context van steeds gewijzigde gebruikerswensen (ITIL).

Configuration Item

 • CI
 • Configuration Item
Een component die deel uitmaakt van (of direct gerelateerd is) aan de IT infrastructuur zoals documentatie. Een eenheid (item) kan dingen en/of functies, en in bepaalde gevallen ook mensen, betreffen. Een aantal eenheden, bijvoorbeeld een populatie van eenheden of een samengestelde groep van eenheden, kan zelf ook weer als een eenheid worden beschouwd (ITIL).

Configuration Management

 • Configuratiebeheer
Het proces dat alle componenten van de IT-infrastructuur (de automatiseringsmiddelen) en de daaraan gerelateerde documentatie onder controle brengt ter ondersteuning van de overige Service Management-processen (in het bijzonder Incident Management, Problem Management en Change Management) om tegen gerechtvaardigde kosten kwalitatieve diensten te realiseren in de context van steeds gewijzigde gebruikerswensen (ITIL).

Configuration Management Database

 • CMDB
De gegevensverzameling waarin informatie met betrekking tot de Configuration Items (CI's) wordt vastgelegd en beheerd (ITIL).

Consument

 • Gebruiker
Afnemer van I(C)T-diensten (ITIL).

Contingency planning

 • Calamiteitenbeheersing
 • Calamiteitenbeheersing
 • Business continuity planning
Het proces dat zorgt voor afdoende technische, financiële en organisatorische voorzieningen ten behoeve van het waarborgen van de in de overeengekomen continuïteit van de IT-dienstverlening bij calamiteiten. (ITIL).

Continuïteit

 • Beschikbaarheid
Service Level-begrip. De norm voor beschikbaarheid van de dienst wordt weergegeven als een percentage van de tijd waarbinnen ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de dienst, rekening houdend met de voorwaarden. Daarnaast kan de norm voor de continuïteit van de dienst worden weergegeven in de maximaal toelaatbare tijdsduur van het niet constant beschikbaar zijn van de dienst als gevolg van overmacht van buitenaf danwel ernstige en langdurige verstoring van de dienst. Bijvoorbeeld binnen welke termijn het systeem moet worden opgestart, of binnen welke termijn een plotseling niet meer beschikbare medewerker moet zijn opgevolgd (en de kennis op peil moet zijn).

Continuity planning

 • Contingency planning
 • Calamiteitenbeheersing
 • Business continuity planning
Het proces dat zorgt voor afdoende technische, financiële en organisatorische voorzieningen ten behoeve van het waarborgen van de in de overeengekomen continuïteit van de IT-dienstverlening bij calamiteiten. (ITIL).

Contractuele onderhoudsverplichtingen

 • Serviceability
Alle contractuele verplichtingen tussen IT-dienstenorganisatie en leveranciers om afgesproken groepen configuratie-items door deze leveranciers te laten onderhouden. (ITIL).

Correctief onderhoud

Foutherstel naar aanleiding van verstoringen in de gegevensverwerking.

Cost management

 • Financieel Beheer
Het proces dat relevante bedrijfseconomische gegevens levert, zodat op elk bedrijfsniveau een optimale afweging tussen prijs en prestatie kan plaatsvinden. (ITIL).

Costing

 • Kostenbeheersing
Het identificeren, toewijsen, voorspellen en bewaken van de kosten en uitgaven verbonden aan de realisatie van de IT-dienstverlening. (ITIL).

Customer Environment Strategy

Het proces dat ingaat op de ontwikkelingen in de informatievoorziening en gegevensuitwisseling tussen organisaties (ketenmanagement). Het geeft op basis hiervan inzicht in de eisen en kansen ten aanzien van de informatievoorziening van de gebruikersorganisatie.

Customer Organization Strategy

Het proces waarmee de ontwikkelingen in de gebruikersorganisatie in kaart worden gebracht. Hiermee wordt pro-actief beoordeeld wat de impact hiervan is voor de applicaties die (het geheel van) de applicaties voor deze ontwikkelingen vormen en hoe hierop i